Cho a=4*b=5*c và a-b-c= 100.tìm a, b,cLàm nhanh giúp mình nhé

Question

Cho a=4*b=5*c và a-b-c= 100.tìm a, b,c
Làm nhanh giúp mình nhé

in progress 0
Claire 6 tháng 2021-05-30T06:43:09+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-30T06:44:31+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: a = 4 × b = 5 × c 

  Lại có: a – b – c = 100

  ⇒ a = 100 + b + c 

  ⇒ 4 × b = 100 + b + c 

  ⇔ c = 4 × b – 100 – b  

          =  3 × b  – 100

  Lại có : 5 × c = 4 × b = 5 × (  3 × b – 500 ) = a 

  ⇒  4 × b = 5 × (  3 × b – 500 )

  ⇔ 4 × b =  15 × b – 500

  ⇔ 15 × b – 4 × b = 500

  ⇔ 11 × b = 500

  ⇒ b = `500/11`

  ⇒ c = `400/11`

  ⇒ a = `2000/11`

  0
  2021-06-30T06:44:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `a=4xxb=5xxc`

  `4xxb=5xxc`

  `=>b=5xxc:4`

  `=>b=5/4 xxc`

  Ta có

  `a-b-c=100`

  `=>5xxc-5/4 xx c-c=100`

  `=>(5- 5/4 -1)xx c=100`

  `=>11/4 xx c=100`

  `=>c=100 :11/4`

  `=>c=400/11`

  `=>b=5/4 xxc=5/4 xx 400/11=500/11`

  `a=5c=>a=5 xx 400/11=2000/11`

  Vậy `a=2000/11,b=500/11,c=400/11`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )