Cho a ² – b ² = 4c ². Chứng minh hằng đẳng thức : (5a – 3b +8c)(5a – 3b – 8c) = (3a – 5b) ²

Question

Cho a ² – b ² = 4c ². Chứng minh hằng đẳng thức :
(5a – 3b +8c)(5a – 3b – 8c) = (3a – 5b) ²

in progress 0
Jade 2 tuần 2021-07-10T12:16:17+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-10T12:17:31+00:00

    Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

     Pt⇔(5a-3b)²-64c²

    =25a²-30ab+9b²-16×4c²

    =25a²-30ab+9b²-16a²+16b²

    =9a²-30ab+25b²

    = (3a – 5b) ²

    Xn hay nhất

    0
    2021-07-10T12:17:31+00:00

    `[(5a-3b)+8c][(5a-3b)-8c]`

    `=(5a-3b)^2-(8c)^2`

    `=25a^2-30ab+9b^2-64c^2`

    `=25a^2-30ab+9b^2-16.4c^2`

    `=25a^2-30ab+9b^2-16.(a^2-b^2)`

    `=25a^2-30ab+9b^2-16a^2+16b^2`

    `=9a^2-30ab+25b^2`

    `=(3a-b)^2.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )