Cho `a + b + c = 0` Chứng minh `M = N= P` biết : `M = a (a + b) (a + c), N = b (b + c) (b + a), P = c (c + a) (c + b)`

Question

Cho `a + b + c = 0` Chứng minh `M = N= P`
biết : `M = a (a + b) (a + c), N = b (b + c) (b + a), P = c (c + a) (c + b)`

in progress 0
Eliza 5 tháng 2021-07-15T09:39:54+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:41:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

      Ta có : a+b+c=0
  ⇔ -c= a+b
       -b = a+c
       -a= b+c
  Ta có :  M = a(a+b)(a+c) (1)
  Thay -c = a+b và  -b = a+c vào (1) ta đc:
      M= a(-c)(-b)
         = abc (*1)
  Ta có: N= b(b+c)(b+a)  (2) 
     Thay  -a = b+c và -c= a+b vào (2) ta đc :
          N= b(-a)(-c)
             = abc (*2)
  Ta có:  P= c(c+a)(c+b)  (3) 
       Thay   -b  = a+c  và  -a= b+c vào (3) ta đc :
            P= c(-b)(-a)
              = abc (*3) 
  Từ (*1)(*2)(*3) ⇒ M=N=P (=abc) 
  Vậy M=N=P

           
     

  0
  2021-07-15T09:41:48+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Ta có:

       a+b+c= 0 

  ⇒  a + b = -c           (chuyển vế)

        a + c = -b

        b + c = -a

  Khi đó ta lại có:

   M = a(a+b)(a+c) = a(-c)(-b) = abc.  (1)

   N = b(b+c)(b+a) = b(-a)(-c) = abc    (2)

   P = c(c+a)(c+b) = c(-b)(-a) = abc        (3)

  Từ (1), (2), (3) suy ra: M=N=P

  Chúc bn hok tốt!

        

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )