Cho a + b + c = 0 CMR M = N = P với M = a( a + b)( a + c) N = b(b + c)(b + a) P = c(c + a)(c + b) Giúp mik vs

Question

Cho a + b + c = 0 CMR M = N = P với
M = a( a + b)( a + c) N = b(b + c)(b + a) P = c(c + a)(c + b)
Giúp mik vs

in progress 0
Clara 5 tháng 2021-07-29T10:57:07+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:58:09+00:00

  Đáp án:

   

  0
  2021-07-29T10:58:59+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  $a+b+c=0\Rightarrow\left\{\begin{matrix}
  a+b=-c & \\ 
  b+c=-a& \\ 
  a+c=-b & 
  \end{matrix}\right.$ 

  Lại có:

  $M=a(a+b)(a+c)=a.(-c)(-b)=abc$ $(1)$

  $N=b(b+c)(b+a)=b.(-a)(-c)=abc$ $(2)$

  $P=c(c+a)(c+b)=c.(-b)(-a)=abc$ $(3)$

  $Từ$ $(1),(2),(3)\Rightarrow M=N=P=abc$

  (đpcm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )