Cho a,b,c>0 thỏa a + b + c = 3 Tìm GTNN của biểu thức C = $a^{5}$ + $b^{5}$ +$c^{5}$ + $\frac{1}{a}$ + $\frac{1}{b}$ + $\frac{1}{b}$

Question

Cho a,b,c>0 thỏa a + b + c = 3
Tìm GTNN của biểu thức C = $a^{5}$ + $b^{5}$ +$c^{5}$ + $\frac{1}{a}$ + $\frac{1}{b}$ + $\frac{1}{b}$

in progress 0
Madelyn 3 tháng 2021-09-16T08:06:28+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T08:07:50+00:00

  Đáp án: $C_{min}=6⇔a=b=c=1$

   

  Giải thích các bước giải:

  Trước hết, ta chứng minh bất đẳng thức sau:

  $3(A^2+B^2+C^2)≥(A+B+C)^2∀A;B;C$

  $⇔3A^2+3B^2+3C^2≥A^2+B^2+C^2+2AB+2BC+2AC$

  $⇔2A^2+2B^2+2C^2-2AB-2BC-2AC≥0$

  $⇔(A^2-2AB+B^2)+(B^2-2BC+C^2)+(C^2-2AC+A^2)≥0$

  $⇔(A-B)^2+(B-C)^2+(C-A)^2≥0$ (luôn đúng)

  Dấu bằng xảy ra $⇔A=B=C$

  Trở lại bài toán:

  Ta có: `C=a^5+b^5+c^5+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}`

  `=(a^5+\frac{1}{a})+(b^5+\frac{1}{b})+(c^5+\frac{1}{c})`

  `≥2\sqrt{a^5.\frac{1}{a}}+2\sqrt{b^5.\frac{1}{b}}+2\sqrt{c^5.\frac{1}{c}}`

  $=2a^2+2b^2+2c^2$

  `=\frac{2}{3}.3(a^2+b^2+c^2)`

  `≥\frac{2}{3}(a+b+c)^2`

  `=\frac{2}{3}(a+b+c)^2=\frac{2}{3}.3^2=6`

  Dấu bằng xảy ra

  $⇔\begin{cases}a^5=\frac{1}{a}\\b^5=\frac{1}{b}\\c^5=\frac{1}{c}\\a=b=c\\a+b+c=3\end{cases}⇔a=b=c=1$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )