Cho a+b+c=3 .chứng minh $\frac{a^{2}}{a+b^{2}}$ +$\frac{b^{2}}{b+c^{2}}$ +$\frac{c^{2}}{c+a^{2}}$ $\geq$ $\frac{3}{2}$ gấp vô cùngggg

Question

Cho a+b+c=3 .chứng minh
$\frac{a^{2}}{a+b^{2}}$ +$\frac{b^{2}}{b+c^{2}}$ +$\frac{c^{2}}{c+a^{2}}$ $\geq$ $\frac{3}{2}$
gấp vô cùngggg

in progress 0
Jade 3 tháng 2021-09-14T01:50:40+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T01:51:54+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Đặt $P=\dfrac{a^2}{a+b^2}+\dfrac{b^2}{b+c^2}+\dfrac{c^2}{c+a^2}$

  Ta có:

  $a+b^2\le \dfrac{a^2+1}{2}+b^2=\dfrac{a^2+2b^2+1}{2}$

  $\to\dfrac{a^2}{a+b^2}\ge \dfrac{2a^2}{a^2+2b^2+1}$

  Tương tự ta có:

  $\dfrac{b^2}{b+c^2}\ge \dfrac{2b^2}{b^2+2c^2+1}$

  $\dfrac{c^2}{c+a^2}\ge \dfrac{2c^2}{c^2+2a^2+1}$

  $\to P\ge \dfrac{2a^2}{a^2+2b^2+1}+\dfrac{2b^2}{b^2+2c^2+1}+\dfrac{2c^2}{c^2+2a^2+1}$

  $\to P\ge 2(\dfrac{a^2}{a^2+2b^2+1}+\dfrac{b^2}{b^2+2c^2+1}+\dfrac{c^2}{c^2+2a^2+1})$

  $\to P\ge 2(\dfrac{a^4}{a^4+2a^2b^2+a^2}+\dfrac{b^4}{b^4+2b^2c^2+b^2}+\dfrac{c^4}{c^4+2c^2a^2+c^2})$

  $\to P\ge 2\cdot \dfrac{(a^2+b^2+c^2)^2}{a^4+2a^2b^2+a^2+b^4+2b^2c^2+b^2+c^4+2c^2a^2+c^2}$

  $\to P\ge 2\cdot \dfrac{(a^2+b^2+c^2)^2}{(a^2+b^2+c^2)^2+(a^2+b^2+c^2)}$

  $\to P\ge 2\cdot \dfrac{9(a^2+b^2+c^2)^2}{9(a^2+b^2+c^2)^2+9(a^2+b^2+c^2)}$

  $\to P\ge 2\cdot \dfrac{9(a^2+b^2+c^2)^2}{9(a^2+b^2+c^2)^2+(a+b+c)^2(a^2+b^2+c^2)}$

  $\to P\ge 2\cdot \dfrac{9(a^2+b^2+c^2)^2}{9(a^2+b^2+c^2)^2+3(a^2+b^2+c^2)(a^2+b^2+c^2)}$

  $\to P\ge 2\cdot \dfrac{9(a^2+b^2+c^2)^2}{12(a^2+b^2+c^2)^2}$

  $\to P\ge \dfrac32$

  Dấu = xảy ra khi $a=b=c=1$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )