Cho A,B,C,D,E lần lượt là hợp chất của Natri.Khi cho A vào dung dịch B thu được khí X, cho A vào dung dịch C thu được khí Y. Cho D và E lần lượt vào n

Question

Cho A,B,C,D,E lần lượt là hợp chất của Natri.Khi cho A vào dung dịch B thu được khí X, cho A vào dung dịch C thu được khí Y. Cho D và E lần lượt vào nước và thu được 2 khí là Z và T.Biết rằng tỉ khối của X gấp đôi Z và tỉ khối của Y gấp đôi T

in progress 0
Eliza 1 tháng 2021-08-07T19:16:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:17:54+00:00

  A:NaHSO4
  B:NaHS
  C:NaHSO3
  D:Na3N
  E:Na2O2
  NaHSO4+NaHS—–>Na2SO4+H2S(X)
  NaHSO4+NaHSO3——>Na2SO4+SO2(Y) +H2O
  Na3N+3H2O——>3NaOH+NH3(Z)
  2Na2O2+2H2O——->4NaOH+O2

  0
  2021-08-07T19:18:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $A:NaHSO_4$

  $B:Na_2SO_3$

  $C:Na_2S$

  $D:Na_2O$

  $E:Na_3N$

  $X:SO_2$

  $Y:H_2S$

  $T:NH_3$

  $2NaHSO_4+Na_2SO_3→2Na_2SO_4+SO_2+H_2O$

  $2NaHSO_4+Na_2S→2Na_2SO_4+H_2S$

  $Na_3N+3H_2O→3NaOH+NH_3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )