Cho a,b,c khác 0 và 1/a+ 1/b+1/c = 0 CMR $\sqrt{a+b}=\sqrt{a+c}+\sqrt{b+c}$

Question

Cho a,b,c khác 0 và 1/a+ 1/b+1/c = 0
CMR $\sqrt{a+b}=\sqrt{a+c}+\sqrt{b+c}$

in progress 0
Valerie 1 tháng 2021-08-11T04:23:58+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:25:02+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $\sqrt{a+b}=\sqrt{a+c}+\sqrt{b+c}$

  $\leftrightarrow \sqrt{a+b}-\sqrt{a+c}=\sqrt{b+c}$

  $\leftrightarrow (\sqrt{a+b}-\sqrt{a+c})^2=(\sqrt{b+c})^2$

  $\leftrightarrow a+b+a+c-2\cdot\sqrt{a+b}\cdot\sqrt{a+c}=b+c$

  $\leftrightarrow 2a=2\cdot\sqrt{(a+b)(a+c)}$

  $\leftrightarrow \sqrt{(a+b)(a+c)}=a$

  $\leftrightarrow (a+b)(a+c)=a^2$

  $\leftrightarrow a^2+ab+ac+bc=a^2$

  $\leftrightarrow ab+ac+bc=0$

  $\leftrightarrow \dfrac{ab+ac+bc}{abc}=0$

  $\leftrightarrow \dfrac1a+\dfrac1b+\dfrac1c=0$ (đúng)

  $\to$ đpcm

  0
  2021-08-11T04:25:47+00:00

  Xét $\sqrt[]{a+b} = \sqrt[]{a+c} + \sqrt[]{b+c}$

  $\to a+b= a+c+b+c+2\sqrt[]{(a+c).(b+c)}$

  $\to a+b=a+b+2c+2\sqrt[]{(a+c).(b+c)}$

  $\to -c = \sqrt[]{(a+c).(b+c)}$

  $\to (-c)^2 = (a+c).(b+c)$

  $\to c^2 = ab+ac+bc+c^2$

  $\to ab+bc+ca= 0 $

  $\to \dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c} = 0$ ( Đúng )

  $\to đpcm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )