cho a,bc là các số hữu tỉ khác 0 sao cho a+b-c/c=a-b+c/b=a+b+c/a Tìm giá trị biểu thức M=(a+b)*(b+c)*(c+a)/a*b*c

Question

cho a,bc là các số hữu tỉ khác 0 sao cho
a+b-c/c=a-b+c/b=a+b+c/a
Tìm giá trị biểu thức
M=(a+b)*(b+c)*(c+a)/a*b*c

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-09-13T12:46:39+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T12:47:44+00:00

  \[\begin{array}{l}
  gt \to \frac{{a + b – c}}{c} = \frac{{a – b + c}}{b} = \frac{{ – a + b + c}}{a} = \frac{{a + b – c + a – b + c – a + b + c}}{{a + b + c}} = 1\\
  \to a + b = 2c;a + c = 2b;b + c = 2a\\
  \to \frac{{(a + b)(b + c)(c + a)}}{{abc}} = 2.2.2 = 8
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )