Cho a gam P 2 O 5 vào dung dịch chứa b gam NaOH thu được một muối axit và một muối trung hòa. Xác định mối quan hệ giữa a và b?

Question

Cho a gam P 2 O 5 vào dung dịch chứa b gam NaOH thu được một muối axit và một muối
trung hòa. Xác định mối quan hệ giữa a và b?

in progress 0
Adalyn 3 tuần 2021-07-07T14:20:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T14:21:31+00:00

  ${P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}$

  $\Rightarrow {n_{{H_3}P{O_4}}} = 2{n_{{P_2}{O_5}}} = \dfrac{a}{{71}}mol $   

  Để thu được 1 muối axit và 1 muối trung hòa 

  $\Rightarrow 2 < \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{{H_3}P{O_4}}}}} < 3 \Rightarrow 1,13 < \dfrac{b}{a} < 1,69$

  0
  2021-07-07T14:21:59+00:00

  Đáp án:

  $1,13 < \dfrac{b}{a} < 1,69$

  Giải thích các bước giải:

  ${P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}$

  $ \Rightarrow {n_{{H_3}P{O_4}}} = 2{n_{{P_2}{O_5}}} = \dfrac{a}{{71}}mol$    

  Để thu được 1 muối axit và 1 muối trung hòa 

  $ \Rightarrow 2 < \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{{H_3}P{O_4}}}}} < 3 \Rightarrow 2 < \dfrac{{\dfrac{b}{{40}}}}{{\dfrac{a}{{71}}}} < 3 \Rightarrow 1,13 < \dfrac{b}{a} < 1,69$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )