Cho a lit dd KOH có pH=12 và 8 lít dd HCL có pH =3 thu đc dd Y có pH=11 giá trị a là

Question

Cho a lit dd KOH có pH=12 và 8 lít dd HCL có pH =3 thu đc dd Y có pH=11 giá trị a là

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-09-27T22:37:52+00:00 2 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:39:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì $pH = 11$ nên sau phản ứng $OH^-$ dư

  Sau phản ứng, $V_{dd} = a + 8(lít)$

  Ta có : 

  $n_{OH^-} = n_{KOH} = a.\dfrac{10^{-14}}{10^{-12}} = 0,01a(mol)$

  $n_{H^+} = n_{HCl} = 8.10^{-3} = 0,008(mol)$

  $H^+ + OH^- → H_2O$

  $n_{OH^-(pư)} = n_{H^+} = 0,008(mol)$

  Ta có : $n_{OH^-(dư)} = (a + 8).\dfrac{10^{-14}}{10^{-11}} = 0,001a + 0,008(mol)$

  $⇒ n_{H^+} = 0,008 + 0,001a + 0,008 = 0,01a$

  $⇒ a = 1,78$

   

  0
  2021-09-27T22:39:40+00:00

  Đáp án: Giá trị của a là 1,78 lít.

  Giải thích các bước giải:

  Dung dịch KOH có pH= 12

  →[OH] = 0,01 M

  → nOH = 0,01a mol

  Dung dịch HCl có pH = 3,0

  → [H+] = 0,001

  → nH+ = nHCl = 8. 0,001 = 0,008 mol
  Để thu được dung dịch pH = 11 → dung dịch sau phản ứng chứa OH dư : 0,001 M

  → nOH  = 0,01a- 0,008 = 0,001*(8+a)

  → a= 1,78 lít.

  Vậy 1,78 lít dung dịch KOH có pH=12 và 8 lít dung dịch HCL có pH=3 thu được dung dịch Y có pH=11.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )