Cho a mol Na vào 300ml dung dịch HCl 1M thu được 4,48 lít khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m ?

Question

Cho a mol Na vào 300ml dung dịch HCl 1M thu được 4,48 lít khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m ?

in progress 0
Athena 1 năm 2021-09-25T15:00:59+00:00 2 Answers 40 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-09-25T15:02:33+00:00

  Đáp án:

  Ta có: nHCl= 0,3 (mol) 

  nH2= 0,2 (mol) 

  PTHH: 2Na + 2HCl →2 NaCl + H2

             0,1                       0,1       0,2(mol) 

  ⇒ m= 0,1 × 58,5= 5,85 (g) 

  Vì HCl bay hơi khi cô cạn, m chỉ có muối NaCl

  *Chúc bạn học tốt!!!!

  0
  2021-09-25T15:02:53+00:00

  Đáp án:

  $m=m_{NaCl}+m_{NaOH}=21,55\ g$

  Giải thích các bước giải:

  $n_{HCl}=0,3 mol$

  $n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2 mol \to n_{H^+\ \text{pư}} = 0,4\ mol > n_{HCl}$

  Vậy chứng tỏ Na tác dụng với H2O trong dung dịch

  $2Na+2HCl\to 2NaCl+H_2$       (1)  

  $2Na+2H_2O\to 2NaOH+H_2$     (2) 

  Gọi a, b lần lượt là mol NaCl, NaOH.

  Theo (1) $\Rightarrow a=n_{NaCl} = n_{HCl} = 0,3$    (1)

  Theo (1), (2): $n_{H_2}=0,2 mol \Rightarrow 0,5a+0,5b=0,2$        (2)

  (1)(2) $\Rightarrow a=0,3; b=0,1$

  $\Rightarrow m=m_{NaCl}+m_{NaOH}=0,3.58,5+0,1.40=21,55g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )