Cho A và B là hai điểm thuộc trục chính của một thấu kính. Đặt một vật vuông góc với Trục chính tại A thì có ảnh thật bằng vật. Nếu đặt vật tại B thì

Question

Cho A và B là hai điểm thuộc trục chính của một thấu kính. Đặt một vật vuông góc với Trục chính tại A thì có ảnh thật bằng vật. Nếu đặt vật tại B thì có ảnh thật cao gấp 3 lần vật. Xác định tính chất và số phóng đại của ảnh nếu đặt vật tại trung điểm C của AB

in progress 0
Raelynn 3 tháng 2021-09-16T11:31:00+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T11:32:36+00:00

  Đáp án:

   Ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật

  Giải thích các bước giải:

  \({d_A} = 2f;\frac{{A’B’}}{{AB}} = 3 \Rightarrow d’ = 3d\)

  Vị trí điểm B: 
  \(\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{{{d_B}}} + \dfrac{1}{{d{‘_B}}} \Leftrightarrow d = \dfrac{{{d_B}.3{d_B}}}{{{d_B} + 3{d_B}}} = 0,75{d_B}\)

  Vị trí trung điểm của AB: 

  \({d_C} = \dfrac{{{d_A} – {d_B}}}{2} + {d_B} = \dfrac{{2f – \dfrac{4}{3}f}}{2} + \dfrac{4}{3}f = \dfrac{5}{3}f\)

  Ảnh thật

  Khoảng cách từ ảnh tới thấu kính :
  \(\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{{{d_C}}} + \dfrac{1}{{{d_C}’}} \Rightarrow {d_C}’ = \dfrac{{f.{d_C}}}{{{d_C} – f}} = \dfrac{{f.\dfrac{5}{3}f}}{{\frac{5}{3}f – f}} = 2,5f\)

  Số phóng đại: 
  \(k =  – \dfrac{{{d_C}’}}{{{d_C}}} =  – \dfrac{{2,5f}}{{\frac{5}{3}f}} =  – 1,5\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )