cho AB =5cm .TRên tia AB lấy M sao cho AM=2cm . Trên tia BA lấy N sao cho BN=1cm a) chứng minh M nằm giữa A và N b) tính MN

Question

cho AB =5cm .TRên tia AB lấy M sao cho AM=2cm . Trên tia BA lấy N sao cho BN=1cm
a) chứng minh M nằm giữa A và N
b) tính MN

in progress 0
Lydia 1 tuần 2021-12-07T19:36:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:37:30+00:00

  Đáp án:

  `a )`

  Ta có :

  `AN + NB = AB`

  `=> AN = AB – NB`

  `=> AN = 5 – 1 = 4(cm)`

  Vậy ta có : `AM < AN ; 2cm < 4cm`

  `=>`  `M` nằm giữa `A` và `N(đpcm)`

  `b )`

  Vì `M` nằm giữa `A` và `N` 

  `=> AM+MN=AN`

  `=>MN=AN-AM`

  `=> 4-2=2(cm)`

  `=> MN = 2(cm)`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-07T19:37:59+00:00

  $hình$ $vẽ$ $:$ $A$________$M$_________________$N$______$B$_______________

  a)$AN$ +$NB$=$AB$

  $AN$+1=5

  $AN$=$5$-$1$

  $AN$=$4$$cm$

  $⇒$ $AN$>$AM$ ($vì2cm<4cm$)

  $⇒$ $điểm$ $M$ $nằm$ $giữa$ $hai$ $điểm$ $A$ $và$ $N$

  b)$vì$ $M$ $nằm$ $giữa$ $hai$ $điểm$ $A$ $và$ $N$

  $⇒AM+MN=AN$

  $2+MN=4$

  $MN=4-2=2cm$

  $vậy$ $MN$ $=$ $2cm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )