cho∆ ABC cân tại A kẻ AH thuộc BC (H∈BC) a, CM ∆ABH = ∆ACH b, biết AH=3cm ,BC= 8cm, tính AC c, kẻ HD thuộc AB ,HE thuộc AC , CM AD =AE ko cần vẽ hình

Question

cho∆ ABC cân tại A kẻ AH thuộc BC (H∈BC)
a, CM ∆ABH = ∆ACH
b, biết AH=3cm ,BC= 8cm, tính AC
c, kẻ HD thuộc AB ,HE thuộc AC , CM AD =AE
ko cần vẽ hình

in progress 0
Julia 1 tháng 2021-11-17T01:22:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T01:24:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, 

  Xét $∆ABH$ và $∆ACH$:

  $∠AHB=∠AHC$$=$$90$ độ

  $AB=AC$(∆ ABC cân tại A)

  $∠ABH=∠ACH$ (∆ ABC cân tại A)

  ⇒ $∆ABH$ = $∆ACH$(ch-gn)⇒$HB=HC=1/2BC=1/2.8=4$(cm)

  b,

  Xét ΔAHC có $∠AHC=90$ độ

  ⇒$AH^2+HC^2=AC^2$

  ⇒$3^2+4^2=AC^2$

  ⇒$AC=5$(cm)

  c, 

  Xét $∆HBD$ và $∆HCE$ có:

  $∠HDB=∠HEC$$=$$90$ độ

  $HB=HC$(cmt)

  $∠DBH=∠ECH$

  ⇒ $∆HBD$ = $∆HCE$(ch-gn)

  ⇒$DB=EC$

  ⇒$AB-DB=AC-EC$

  Hay $AD=AE$(đpcm)

  0
  2021-11-17T01:24:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Xét hai tam giác vuông BDC và BEC có:

  BC: cạnh chung

  ABCˆABC^ = ACBˆACB^ (vì ΔABCΔABC cân tại A)

  Vậy: ΔBDC=ΔBEC(chgn)ΔBDC=ΔBEC(ch−gn)

  b) Ta có: BC = HB + HC

   HB = HC = BC2=82=4(cm)BC2=82=4(cm)

  ΔAHCΔAHC vuông tại A, theo định lí Py-ta-go

  Ta có: AC2 = AH2 + HC2

  AC2 = 32 + 42

  AC2 = 25

   AC = 25−−√25 = 5 (cm)

  c) Ta có: AE = AB – EB

  AD = AC – DC

  Mà AB = AC (do ΔABCΔABC cân tại A)

  EB = DC (ΔBDC=ΔBECΔBDC=ΔBEC)

   AE = AD (đpcm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )