Cho ABC có 3 đường cao AA’ , BB’ , CC’ cắt nhau taïi H . a/ Chứng minh tam giác AB’B đồng dạng tam giác AC’C . b/ Chứng minh : HC’ . HC =

Question

Cho ABC có 3 đường cao AA’ , BB’ , CC’ cắt nhau taïi H .
a/ Chứng minh tam giác AB’B đồng dạng tam giác AC’C .
b/ Chứng minh : HC’ . HC = HB’ .HB
c/ Chöùng minh : góc AC”B” = góc AHB”
d/Chứng minh :

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-11-10T21:20:40+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:22:25+00:00

              Bn tự vẽ hình

  a/                  Xét ΔAB’B và ΔAC’C có:

                            ∡A chung

                          ∡AB’B=∡AC’C (cùng bằng 90)

                      ⇒ΔAB’B đồng dạng vs ΔAC’C (g.g)

  b/               Xét ΔBHC’ và ΔCHB’ có:

                      ∡BH’C=∡CHB’ (2 góc đối đỉnh)

                      ∡BC’H=∡CB’H (cùng bằng 90)

                  ⇒ΔBHC’ đồng dạng vs ΔCHB’ (g.g)

                  ⇒$\frac{HC’}{HB’}$=$\frac{HB}{HC’}$ (t/c)

                  ⇒HC’.HC=HB’.HB     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )