Cho ∆ABC có A(1,4) B(-3 ,0) C(2,-1). Viết phương trình tổng quát của đường trung bình // với cạnh BC .

Question

Cho ∆ABC có A(1,4) B(-3 ,0) C(2,-1). Viết phương trình tổng quát của đường trung bình // với cạnh BC .

in progress 0
Brielle 12 phút 2021-10-06T16:19:07+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T16:20:30+00:00

  $A(1;4);B(-3 ;0); C(2;-1)$

  Gọi $M(x_M;y_M)$ là trung điểm $AB$

  $⇒\begin{cases}x_M=\dfrac{x_A+x_B}{2}=\dfrac{1-3}{2}=-1\\y_M=\dfrac{y_A+y_B}{2}=\dfrac{4+0}{2}=2\end{cases}$

  `=>M(-1;2)`

  $\\$

  `\vec{BC}=(2+3;-1-0)=(5;-1)`

  Gọi $(d)$ là đường trung bình song song với $BC$

  `=>(d)` nhận $(5;-1)$ làm $VTCP$

  `=>VTPT\vec{n}=(1;5)`

  Phương trình tổng quát của đường trung bình $(d)$ qua $M(-1;2)$ có `\vec{n}=(1;5)` là:

  `\qquad (d):1.(x+1)+5(y-2)=0`

  `<=>(d):x+5y-9=0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )