Cho ΔABC có ∠A = 105 độ, ∠B = 45 độ, BC = 4 cm. Tính độ dài AB, AC.

Question

Cho ΔABC có ∠A = 105 độ, ∠B = 45 độ, BC = 4 cm. Tính độ dài AB, AC.

in progress 0
Lyla 2 tuần 2021-08-30T16:40:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T16:41:39+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

  Kẻ đường cao AH vuông góc với BC

  Đặt BH = x và CH = y

  ⇒ x + y = 4 ( do cạnh BC = 4 cm)

  Ta có BH = AH = HC . tan30

  ⇒ x = y/√3

  ⇒ x = 4/1+√3 = 1,46 cm

  ⇒AB = AH/sin45 = 2.1,46/√2 = 2,06 cm

  ⇒AC = 2.AH = 2 . 1,46 = 2,92 cm

  No copy

  0
  2021-08-30T16:42:04+00:00

  Kẻ `AH ⊥ BC` tại `H (H ∈ BC)`

  Ta gọi `BH = x, HC = y `

  Theo bài ra, ta có:

  `x + y = 4        `                                        (1)

  Xét ΔAHC vuông tại H có:

  `AH = HC . tan`.(`180^0` -`105^0` – `45^0`) `= y.tan` `30^0` = `frac{y}{√3}` 

  Mà: `AH = BH (ΔABH` vuông cân tại `H)`

  `⇒ BH = AH =` `frac{y}{√3}` 

  ⇒ x = `frac{y}{√3}` 

  `⇒ y = x√3 `                                               (2)

  Thay (2) vào (1), ta được:

  `x + x√3 = 4`

  `⇔ x(1 + √3) = 4`

  `⇒ x =` `frac{4}{1 + √3}` 

  hay `BH = AH =` `frac{4}{1 + √3}` `≈ 1,5 (cm)`

  Xét ΔABH vuông cân tại H có:

  `sin B =` `frac{AH}{AB}` 

  `⇒ AB =` `frac{AH}{sin 45}` `≈ 1,8 (cm)`

  Lại có: 

  `AC² = AH² + HC²`

  `⇒ AC =` `sqrt{1,8² + (4 – 1,8)²}` `≈ 2,8 (cm)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )