Cho ΔABC vuông tại A , AH ⊥ BC . Cho AH = 15 . BH = 20 Tính AB , AC , BC , HC mk cần câu trả lời chi tiết

Question

Cho ΔABC vuông tại A , AH ⊥ BC . Cho AH = 15 . BH = 20
Tính AB , AC , BC , HC
mk cần câu trả lời chi tiết

in progress 0
Gianna 3 tháng 2021-09-16T07:37:16+00:00 2 Answers 54 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-16T07:38:44+00:00

  AH⊥BC=>ΔAHB vuông tại H

  áp dụng định lí Py-ta-go ta có:

  AB²=AH²+HB²=15²+20²=625

  =>AB=√AB²=√625=25

  xét Δvuông ABC

  theo hệ thức lượng trong Δ ta có:

  AB²=BH.BC=625

   =>BC=625:BH=625:20=31,25

  =>HC=BC-BH=31,25-20=11,25

  lại có: AC²=CH.BC=11,25.31,25=351,5625

       =>AC=18,75

   

  0
  2021-09-16T07:39:00+00:00

  Xét t giác ABC vuông tại A có đường cao AH

  => AH²= HB. HC

  => HC= AH²/ HB= 15²/ 20= 11,25 (đơn vị đo độ dài)

  Có BC= HB+ HC= 20+ 11,25= 31,25 (đơn vị đo độ dài)

  Xét t giác ABC vuông tại A

  => AB²= HB. BC= 20. 31,25= 625

  => AB= 25 (đơn vị đo độ dài)

  Xét t giác ABC vuông tại A

  => BC²= AB²+ AC² (pytago)

  => AC²= BC²- AB²= 31,25²- 625= 5625/16

  => AC= 75/4 = 18,75(đơn vị đo độ dài)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )