Cho ΔABC vuông tại A , phân giác CD . Gọi H là hình chiếu của B trên đường thẳng CD . Trên CD lấy điểm E sao cho H là trung điểm của DE . Gọi F là gia

Question

Cho ΔABC vuông tại A , phân giác CD . Gọi H là hình chiếu của B trên đường thẳng CD . Trên CD lấy điểm E sao cho H là trung điểm của DE . Gọi F là giao điểm của BH và CA , FD cắt BC tại K . Chứng minh :
a, Góc EBH = Góc ACD
b,BE ⊥ BC
c, ΔABF = ΔKFB

in progress 0
Reagan 2 giờ 2021-09-07T11:28:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:29:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Xét Δ BED có: H là trung điểm của DE 

                               BH ⊥ DE 
  => Δ BED cân tại B 
  => ∠ BED = ∠ BDE 
  Ta có: ∠ BDE = ∠ ADC (2 góc đối đỉnh) 
  => ∠ BED = ∠ ADC 
             ΔBED cân tại B

  => BH là phân giác của ∠ EBD 
  => ∠ EHB  = ∠ DBH 
  Mà ∠ DBH = 90⁰ – ∠ BFA

                    = 90⁰ – ∠ HFC

                    = ∠ ACD 
  => ∠ EBH = ∠ ACD 
  b) Ta có: CH là phân giác của ∠ ACB

  =>∠ EBH = ∠ ACD = ∠ DCB = 90⁰ – ∠ CBH 
  => ∠ EHB + ∠ CBH = 90⁰ 
  => BE ⊥ BC 

  0
  2021-09-07T11:29:33+00:00

  a,ΔBED có H là trung điểm của DE và BH ⊥ DE 
  => ΔBED cân ở B 
  => Góc BED = Góc BDE 
  Góc BDE = Góc ADC (đối đỉnh) 
  => Góc BED = Góc ADC 
  ΔBED cân ở B => BH là phân giác của góc EBD 
  => góc EHB = gócDBH 
  mà góc DBH = 90⁰ – góc BFA = 90⁰ – góc HFC = góc ACD 
  => góc EBH = góc ACD 
  b, góc EBH = góc ACD = góc DCB (vì CH là phân giác của gócACB) 
  = 90⁰ – góc CBH 
  => góc EHB + góc CBH = 90⁰ 
  => BE ⊥ BC 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )