Cho bảng số liệu về lượng mưa(mm) ở Thành phố Hồ Chí Minh: Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lượng mưa 18 14 16 35 110 160 150 145 158 140 55 25 -Tính

Question

Cho bảng số liệu về lượng mưa(mm) ở Thành phố Hồ Chí Minh:
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lượng mưa 18 14 16 35 110 160 150 145 158 140 55 25
-Tính lượng mưa tb của địa phương
-Tính lượng mưa trong ngày bằng tổng chiều cao của cột nước trong thùng đo mưa sau các trận mưa trong ngày
-Lượng mưa trong 1 tháng bằng tổng các lượng mưa trong các ngày của tháng
-Tính lượng mưa trong 1 năm
Giúp mình với
Ai làm đúng mình vote và 5 sao

in progress 0
Savannah 3 tháng 2021-09-06T17:54:37+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-06T17:56:10+00:00

    lượng mưa tb năm của địa phương; 18+ 14+ 16 +35 +110 +160+ 150 +145+ 158 +140+ 55+ 25/12=

    1026/12= 85,5 mm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )