Cho bí quả dài lai với bí quả tròn thu được 50% bí quả dài và 50% bí quả tròn. Lập luận để viết sơ đồ lai P=> F1

Question

Cho bí quả dài lai với bí quả tròn thu được 50% bí quả dài và 50% bí quả tròn. Lập luận để viết sơ đồ lai P=> F1

in progress 0
Julia 2 tuần 2021-09-12T23:13:00+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:14:08+00:00

  Đáp án:

  Cho bí quả dài lai với bí quả tròn

  $F1$ thu được 50% bí quả dài và 50% bí quả tròn

  => nghiệm đúng với định luật phân li của menden. 

  Vậy hợp tử sẽ nhận 1 chiếc A từ ( bố hoặc mẹ); nhận 1 chiếc a từ bố và mẹ

  => (bố hoặc mẹ) có kgen dị hợp và (bố hoặc mẹ) có kgen đồng hợp lặn

  $P$:  $Aa$      ×       $aa$

  $GP$:    $A;a$             $a$

  $F1$:     $Aa$   :    $aa$

  Kgen: 1 Aa : 1 aa

  K. Hình: 50% bí quả dài và 50% bí quả tròn

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-12T23:14:21+00:00

  F1 thu được 1 quả dài : 1 quả tròn

  Quy ước 2 gen quy định kiểu hình là A và a

  Tỉ lệ kiểu hình lặn aa là $\frac{1}{2}$a x 1a

  → Cơ thể tạo $\frac{1}{2}$a là Aa, cơ thể tạo 1a là aa.

  Sơ đồ lai:

  P:    Aa x aa

  Gp: A, a   a

  F1: 1Aa : 1aa

  Trong trường hợp này, không đủ dữ kiện để xác định quả tròn hay quả dài là trội, lấy quả dài hay tròn là trội đều được.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )