cho biết 10 m3 nước thì có khối lượng là 10000 kg / a. tính khối lượng riêng của nước b. Tính khối lượng của 50m3 nước

Question

cho biết 10 m3 nước thì có khối lượng là 10000 kg / a. tính khối lượng riêng của nước b. Tính khối lượng của 50m3 nước Cho biết 2m3 dầu thì có trọng lượng là 16000 n / tính trọng lượng riêng của dầu b. tính trọng lượng của 5000 lít dầu

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-19T23:04:24+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T23:05:33+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  a)

     V1 = 10 (m³) 

     m1 = 10000 (kg)

  Khối lượng riêng của nước là:

     D = m1/V1 = 10000/10 = 1000 (kg/m³)

  b)

      V2 = 50 (m³)

  Khối lượng của lượng nước trên là:

      m2 = D.V2 = 1000.50 = 50000 (kg)

  Bài 2:

  a)

      P1 = 16000 (N)

      V1 = 2 (m³)

  Trọng lượng riêng của dầu là:

      d = P1/V1 = 16000/2 = 8000 (N/m³)

  b)

      V2 = 5000 (lít) = 5 (m³)

  Trọng lượng của lượng dầu trên là:

      P2 = d.V2 = 8000.5 = 40000 (N)

  0
  2021-10-19T23:06:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a. $d = \dfrac{m}{V} = \dfrac{10000}{10} = 1000kg/m^{3}$

  b. $m = d.V = 1000.50 = 50000kg$

  a. $D = \dfrac{P}{V} = \dfrac{16000}{2} = 8000kg/m^{3}$

  b. $5000l = 5m^{3}$

  $P = D.V = 8000.5 = 40000N$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )