Cho biết 12 người làm cỏ cánh đồng hết 8 giồ.Hỏi 16 người làm cỏ cánh đồng hết bao nhiêu thời gian ? ( Với cùng năng suất )

Question

Cho biết 12 người làm cỏ cánh đồng hết 8 giồ.Hỏi 16 người làm cỏ cánh đồng hết bao nhiêu thời gian ? ( Với cùng năng suất )

in progress 0
Alexandra 4 tuần 2021-08-11T18:58:38+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-11T18:59:59+00:00

    Đáp án: 6 giờ

     

    Giải thích các bước giải:

     Vì càng nhiều người thì làm cỏ cánh đồng càng nhanh nên : 

    Số người tỉ lệ nghịch với thời gian làm cỏ

    Gọi thời gian 16 người làm cỏ cánh đồng là x (giờ)

    => x và 8 tỉ lệ nghịch với 16 và 12

    $\begin{array}{l}
     \Rightarrow x.16 = 8.12\\
     \Rightarrow x = \frac{{8.12}}{{16}}\\
     \Rightarrow x = 6
    \end{array}$

    Vậy 16 người làm cỏ trong 6 giờ

    0
    2021-08-11T19:00:19+00:00

    Đáp án: nếu 12 người làm cỏ cánh đồng hết 8 h thì 16 người làm cỏ cánh đồng sẽ hết 6 h 

    Bởi vì càng nhiều người và tùy Theo sức khỏe của mỗi người nên thời Gian rút ngắn lại thôi

     

    Giải thích các bước giải:

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )