Cho biết gen R: quả đỏ,r: quả vàng,D: lá dài,d: lá ngắn 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau cho P tự thụ phấn F1 có kết quả như sau -360 cây quả đỏ

Question

Cho biết gen R: quả đỏ,r: quả vàng,D: lá dài,d: lá ngắn
2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau cho P tự thụ phấn F1 có kết quả như sau
-360 cây quả đỏ, lá dài
-120____ quả đỏ,lá ngắn
-119____ quả vàng,lá dài
-40. ____ quả vàng,lá ngắn
Biện luận và lập sơ đồ lai.
(^∇^)ノ♪

in progress 0
Reese 2 giờ 2021-09-08T14:23:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:24:58+00:00

  Theo đề bài, 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau.
  => Phép lai tuân theo quy luật di truyền độc lập của Men- đen.
  Xét phép lai giữa P, thu được F1 360 cây quả đó lá dài:120 cây quả đỏ lá ngắn:119 cây quả vàng lá dài: 40 cây quả vàng lá ngắn.
  <=> Tỉ lệ 9:3:3:1
  => Tạo ra 16 loại tổ hợp.
  => Mỗi bên P cho ra 4 loại giao tử.
  => P phải dị hợp về 2 cặp gen.
  => KG của P là RrDd x RrDd
  Sơ đồ lai chứng minh:
  P: RrDd x RrDd
  G: RD,Rd,rD,rd – RD,Rd,rD,rd
  F1: KG: 1RRDD:4RrDd:2RRDd:2RrDD: 2Rrdd:1RRdd:2rrDd:1rrDD:1rrdd.
  KH: 9 cây quả đó lá dài:3 cây quả đỏ lá ngắn:3 cây quả vàng lá dài:1 cây quả vàng lá ngắn.

   

  0
  2021-09-08T14:25:07+00:00

  Xét tỉ lệ ở F1:

  360 cây quả đỏ lá dài : 120 quả đỏ lá ngắn : 119 quả vàng lá dài : 4 quả vàng lá ngắn

  =9 cây quả đỏ lá dài : 3 quả đỏ lá ngắn : 3 quả vàng lá dài : 1 quả vàng lá ngắn

  ⇒ F1 có 16 tổ hợp = 4 giao tử × 4 giao tử

  ⇒ 2 cây P đều cho 4 giao tử và dị hợp về 2 cặp gen nên có kiểu gen : RrDd ( Quả đỏ , lá dài )

  Sơ đồ lai :

  P : RrDd ( quả đỏ , lá dài )      ×   RrDd ( quả đỏ , lá dài )

  Gp : RD ; Rd ; rD ; rd                     RD ; Rd ; rD ; rd

  F1: 

  TLKG :                                            TLKH:

  9 R_D_                                           9 cây quả đỏ , lá dài

  3 R_dd                                          3 cây quả đỏ , lá ngắn

  3 rrD_                                            3 cây quả vàng , lá dài

  1 rrdd                                            1 cây quả vàng , lá ngắn.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )