Cho biết kết quả sau khi chạy chương trình: tong:=0; For i:=1 to 10 do if (i mod 2 = 0) then t

Question

Cho biết kết quả sau khi chạy chương trình:
tong:=0;
For i:=1 to 10 do
if (i mod 2 = 0) then
tong:= tong + i;
write(tong);

in progress 0
Lydia 3 tuần 2021-08-23T18:51:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T18:53:11+00:00

  Chương trình thực hiện nhiệm vụ tính tổng các số chẳn từ 1 đến 10

  => Tổng = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30

  0
  2021-08-23T18:53:42+00:00

  Kết quả là 30 nhé.

  Giải thích: Lần lượt với các giá trị $i=2,4,6,8,10$ thì câu lệnh IF thực hiện. $2+4+6+8+10=30$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )