cho biểu thức (x-5)^10 số hạng đứng giữa là

Question

cho biểu thức (x-5)^10 số hạng đứng giữa là

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-07-25T21:53:02+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:54:33+00:00

  Đáp án: $ – 787500{x^5}$

   

  Giải thích các bước giải:

  Khai triển biểu thức sẽ có 11 số hạng

  Vì thế số hạng đứng giữa có số mũ là 5

  $\begin{array}{l}
  {\left( {x – 5} \right)^{10}} = \sum\limits_{k = 0}^{10} {C_{10}^k.{{\left( { – 5} \right)}^{10 – k}}.{x^k}} \\
   \Rightarrow {x^5} \Rightarrow k = 5\\
   \Rightarrow C_{10}^5.{\left( { – 5} \right)^5}{x^5} =  – 787500{x^5}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )