Cho biểu thức : A= 2x-9/x^2-5x+6 – x+3/x+2 – 2x+1/3-x a) Tìm ĐKXĐ của A b) Rút gọn A c) Tính giá trị cuả A khi x=-3 d) Tìm x, biết A=3

Question

Cho biểu thức : A= 2x-9/x^2-5x+6 – x+3/x+2 – 2x+1/3-x
a) Tìm ĐKXĐ của A
b) Rút gọn A
c) Tính giá trị cuả A khi x=-3
d) Tìm x, biết A=3

in progress 0
Aubrey 6 ngày 2021-12-04T06:25:33+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:27:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đề bài sai r bạn nhé

  a, ĐKXĐ: x khác 2 vào 3

  b,A= 2x-9/(x-3)(x-2) – x+3/x-2 – 2x+1/3-x

       = 2x-9/(x-3)(x-2) – x^2-9/(x-2)(x-3) + 2x+1/x-3

      = x^2-x-2/(x-3)(x-2)

      = (x-2)(x+1)/(x-3)(x-2)

      = x+1/x-3

  d,,Ta có 

  A=3

  =>x+1/x-3 =3

  =>x+1=3x-9

  =>10=2x

  =>x=5

  c,THay x=-3 ta đc:

  A= -2/-6=1/3

  0
  2021-12-04T06:27:30+00:00

  Đáp án:

   d) x=5

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)DK:x \ne \left\{ {2;3} \right\}\\
  b)A = \dfrac{{2x – 9}}{{\left( {x – 3} \right)\left( {x – 2} \right)}} – \dfrac{{x + 3}}{{x – 2}} – \dfrac{{2x + 1}}{{3 – x}}\\
   = \dfrac{{2x – 9 – \left( {x + 3} \right)\left( {x – 3} \right) + \left( {2x + 1} \right)\left( {x – 2} \right)}}{{\left( {x – 3} \right)\left( {x – 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{2x – 9 – {x^2} + 9 + 2{x^2} – 3x – 2}}{{\left( {x – 3} \right)\left( {x – 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{{x^2} – x – 2}}{{\left( {x – 3} \right)\left( {x – 2} \right)}} = \dfrac{{\left( {x + 1} \right)\left( {x – 2} \right)}}{{\left( {x – 3} \right)\left( {x – 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{x + 1}}{{x – 3}}\\
  c)Thay:x =  – 3\\
   \to A = \dfrac{{ – 3 + 1}}{{ – 3 – 3}} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}\\
  d)A = 3\\
   \to \dfrac{{x + 1}}{{x – 3}} = 3\\
   \to x + 1 = 3x – 9\\
   \to 2x = 10\\
   \to x = 5
  \end{array}\)

  ( Mẫu số đổi x+2 thành x-2 thì bài mới rút gọn được nha )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )