Cho biểu thức f(x) = mx^2+ 2(m-1)x + 3m-3 a) Tìm m để f(x) ⊂ 0 ∀ x ∈ R b) Tìm m để f(x) không âm ∀ x ∈ R

Question

Cho biểu thức f(x) = mx^2+ 2(m-1)x + 3m-3
a) Tìm m để f(x) ⊂ 0 ∀ x ∈ R
b) Tìm m để f(x) không âm ∀ x ∈ R

in progress 0
Ruby 4 tháng 2021-08-17T13:26:24+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:28:23+00:00

  Đáp án:a)$m=\{\ 1;-\dfrac{1}{2} \}$

   b)$m>1$

  Giải thích các bước giải:

   a)$f(x)=mx^2+2(m-1)x+3m-3=0$

  Ta có :

  $\Delta ‘=(m-1)^2-m(3m-3)=m^2-2m+1-3m^2+3m=-2m^2+m+1$

  Để phương trình $f(x)=0\forall x $ thì :

  $\Delta ‘=0$

  $\Leftrightarrow -2m^2+m+1=0$

  Ta có :

  $\Delta =(1)^2-4.(-2)=1+8=9$

  Vậy phương trình có 2 nghiệm 

  $m_1=1$

  $m_2=\dfrac{-1}{2}$

  b)Để $f(x)$ không âm $\forall x $thì:

  TH1: $m=0$

  Thì biểu thức $f(x)$ trở thành :

  $-2x-3\geq 0$

  $\to x\leq \dfrac{-3}{2}$
  Trường hợp này loại

  TH2: $m\neq 0$

  Để biểu thức $f(x)$ không âm thì :

  $\begin{cases}m>0\\-2m^2+m+1\leq 0\end{cases}$

  $\Leftrightarrow\begin{cases}m>0\\\left[ \begin{array}{l}m<\dfrac{-1}{2}\\m>1\end{array} \right.\end{cases}$\(\) 

  $\to m>1$ 

  Trường hợp này thỏa mãn 

  Vậy với $m>1$ thì biểu thức $f(x)\geq 0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )