Cho c = 2 + 2^2 +2^3 + 2^4 + 2^5 + … + 2^100 a. Chứng minh c chia hết cho 31 b. Tìm số tự nhiên x biết 2^2x-1 – 2 = c

Question

Cho c = 2 + 2^2 +2^3 + 2^4 + 2^5 + … + 2^100
a. Chứng minh c chia hết cho 31
b. Tìm số tự nhiên x biết 2^2x-1 – 2 = c

in progress 0
Hadley 4 tuần 2021-07-11T13:57:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:58:49+00:00

                              Bài giải

  a, Ta có : 

  c = 2+2$^{2}$ + 2$^{3}$+2$^{4}$ + 2$^{5}$ + … +2$^{100}$

  c = ( 2+2$^{2}$ + 2$^{3}$+2$^{4}$ + 2$^{5}$ ) + … + ( 2$^{96}$ + 2$^{97}$+2$^{98}$+ 2$^{99}$+2$^{100}$ )

  c = 2( 1+2 +2$^{2}$ + 2$^{3}$+2$^{4}$ ) + … + 2^96 ( 1+2 +2$^{2}$ + 2$^{3}$+2$^{4}$ )

  c = 2 . 31 + … + $2^{96}$   . 31 

  c = 31 ( 2 + … + $2^{96}$  ) chia hết cho 31

  0
  2021-07-11T13:58:50+00:00

  c = 2 + 2^2 +2^3 + 2^4 + 2^5 + … + 2^100

  =( 2 + 2^2 +2^3 + 2^4 + 2^5)+(2^6+2^7+2^8+2^9+2^10)+ … +(2^96+2^97+2^98+2^99+2^100)

  =2 ( 2 + 2^2 +2^3 + 2^4  )+2^6( 2 + 2^2 +2^3 + 2^4)+…+2^96( 2 + 2^2 +2^3 + 2^4)

  =2 ×31+2^6×31+…+2^96×31

  =31(2+2^6+…+2^96) CHIA HẾT CHO 31

  =>C chia hết cho 31

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )