cho các chất sau: K2O,Na,Na2CO3,CH3COOH,NaOH,K những chất nào có thể tác dụng với rượu etilic trong số các chất trên là ?

Question

cho các chất sau: K2O,Na,Na2CO3,CH3COOH,NaOH,K những chất nào có thể tác dụng với rượu etilic trong số các chất trên là ?

in progress 0
Gianna 2 tháng 2021-10-06T03:16:08+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T03:17:38+00:00

  Giải thích các bước giải:

   *td được với rượu etylic(C2H5OH):Na,CH3COOH,K

  PTHH:            1) 2C2H5OH+2Na→2C2H5ONa+H2

                         2) C2H5OH+CH3COOH→CH3COOC2H5+H2O

                         3) 2C2H5OH+2K→2C2H5OK+H2

  0
  2021-10-06T03:18:05+00:00

  Các PTHH có thể xảy ra là:

  C2H5OH+Na–>C2H5ONa+1/2 H2

  CH3COOH+C2H5OH–>CH3COOC2H5+H20

  C2H5OH+K–>C2H5OK+1/2 H2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )