Cho các dãy : 1,2,3,4……..124, 125. Hỏi dãy số có bao nhiêu chữ số

Question

Cho các dãy : 1,2,3,4……..124, 125. Hỏi dãy số có bao nhiêu chữ số

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-07-20T18:20:01+00:00 2 Answers 191 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:21:06+00:00

  Lời giải:

  Từ 1 đến 9 có 

           (9 – 1) : 1 + 1 = 9 (số)

  ⇒ Từ 1 đến 9 có 9 chữ số

  Từ 10 đến 99 có:

         (99 – 10) : 1 + 1 = 90 (số)

  ⇒ Từ 10 đến 9 có 90 × 2 = 180 chữ số

  Từ 100 đến 125 có:

        (125 – 100) : 1 + 1 = 26 (số)

  ⇒ Từ 100 đến 125 có 26 × 3 = 78 chữ số

  Từ 1 đến 125 có số chữ số là:

             9 + 180 + 78 = 267 (chữ số)

  Đáp số: 177 chữ số

  Giải thích:

  Áp dụng công thức công thức tính số số hạng:

  Số số hạng = (số lớn – số bé) : khoảng cách + 1

  1
  2021-07-20T18:21:17+00:00

  Đáp án:

  Từ 1 đến 9 có 9 số

  Từ 10 đến 99 có:

  (99 – 10) : 1 + 1 = 90 (số)

  Từ 100 đến 125 có:

  (125 – 100) : 1 + 1 = 26 (số)

  Dãy số đó có số chữ số là:

  (9 x 1) + (90 x 2) + (26 x 3) = 267 (chữ số)

  Vậy 1; 2; 3; 4; . . .; 124; 125 có 267 chữ số

  Huy Voết gửi bạn nhé~~

  HỌC TỐT~~

  #NOCOPY

  #NOTHINGISIMPOSSIBLE

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )