Cho các oxit sau : CaO, SO2, NO, CuO, P2O5, CO2 Oxit nào phản ứng được với dung dịch HCl Oxit nào phản ứng với dung dịch bazo NaOH Hộ mình vs ạ mình

Question

Cho các oxit sau : CaO, SO2, NO, CuO, P2O5, CO2
Oxit nào phản ứng được với dung dịch HCl
Oxit nào phản ứng với dung dịch bazo NaOH
Hộ mình vs ạ mình cần gấp

in progress 0
Jade 1 năm 2021-09-09T18:39:17+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:40:49+00:00

  $\text{Oxit phản ứng với dung dịch }$`HCL` $\text{là}$ : `CaO` $\text{và}$ `CuO`
  $\text{Ta có các phản ứng sau :}$
  `CaO + 2HCL → CaCl_2 +  H_2O`

  `CuO + 2HCL → CuCl_2 + H_2O` 
  $\text{Oxit phản ứng với dung dịch }$`bazo` `NaOH` $\text{là}$ : `SO_2` `,` `NO` `,` `P_2O_5` $\text{và}$ `CO_2`
  $\text{Ta có các phản ứng sau :}$
  `2NaOH + SO_2 → Na_2SO_3 + H_2O`

  `4NaOH + 6NO → 4NaNO_2 + N_2 + 2H_2O`

  `4NaOH + P_2N_5 → 3Na_2HPO_4 + H_2O`

  `2NaOH + CO_2 →Na_2CO_3 + H_2O`
  $\text{Chúc bạn học tốt ^^ }$
  $\text{( Mong Admin đừng Xóa ) }$

  0
  2021-09-09T18:41:05+00:00

  Oxit phản ứng được với dung dịch HCl: CaO, CuO.

  PTPỨ:

  $CaO + 2HCl \xrightarrow{} CaCl_{2} + H_2O$

  $CuO + 2HCl\xrightarrow{} CuCl_{2} + H_2O$

  Oxit phản ứng với dung dịch bazo NaOH: $SO_2$, $NO$, $P_{2}O_{5}$, $CO_2$.

  PTPỨ:

  $2NaOH+SO_2 \xrightarrow{} Na_{2}SO_{3} + H_2O$

  $4NaOH+6NO\xrightarrow{}4NaNO_{2} +N_2 ↑+2H_2O$

  $4NaOH+P_{2}O_{5}\xrightarrow{}3Na_{2}HPO_{4}+H_2O$

  $2NaOH+CO_2 \xrightarrow{} Na_{2}CO_{3} + H_2O$

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )