Cho các oxit sau FeO3, CaO, Al2O3, CuO, SO2, SO3, CO2 những chất nào tác dụng với : a. H2O b. H2SO4 c. NaOH Viết phương trình tương ứng

Question

Cho các oxit sau FeO3, CaO, Al2O3, CuO, SO2, SO3, CO2 những chất nào tác dụng với :
a. H2O
b. H2SO4
c. NaOH
Viết phương trình tương ứng

in progress 0
Abigail 3 tuần 2021-07-08T18:14:26+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:15:48+00:00

  \(Fe_2O_3\) mới đúng nha

  a)

  Tác dụng với \(H_2O\)

  \(CaO + {H_2}O\xrightarrow{{}}Ca{(OH)_2}\)

  \(S{O_2} + {H_2}O\overset {} \leftrightarrows {H_2}S{O_3}\)

  \(S{O_3} + {H_2}O\xrightarrow{{}}{H_2}S{O_4}\)

  \(C{O_2} + {H_2}O\overset {} \leftrightarrows {H_2}C{O_3}\)

  b)

  Tác dụng với \(H_2SO_4\)

  \(F{e_2}{O_3} + 3{H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}F{e_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}O\)

  \(CaO + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}CaS{O_4} + {H_2}O\)

  \(A{l_2}{O_3} + 3{H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}O\)

  \(CuO + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}CuS{O_4} + {H_2}O\)

  c)

  Tác dụng với \(NaOH\)

  \(2NaOH + S{O_2}\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\)

  \(2NaOH + S{O_3}\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_4} + {H_2}O\)

  \(2NaOH + C{O_2}\xrightarrow{{}}N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\)

  0
  2021-07-08T18:16:05+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  a, Những chất tác dụng với `H_2O` là: `CaO,\ SO_2,\ SO_3,\ CO_2.`

  Phương trình hóa học:

  `CaO + H_2O \to Ca(OH)_2`

  `SO_2 + H_2O \to H_2SO_3`

  `SO_3 + H_2O \to H_2SO_4`

  `CO_2 + H_2O \to H_2CO_3`

  b, Những chất tác dụng với `H_2SO_4` là: `Fe_2O_3,\ CaO,\ Al_2O_3,\ CuO.`

  Phương trình hóa học:

  `Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 \to Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O`

  `CaO + H_2SO_4 \to CaSO_4 + H_2O`

  `Al_2O_3 + 3H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3H_2O`

  `CuO + H_2SO_4 \to CuSO_4 + H_2O`

  c, Những chất tác dụng với `NaOH` là: `Al_2O_3,\ SO_2,\ SO_3,\ CO_2.`

  Phương trình hóa học:

  `Al_2O_3 + NaOH \to NaAlO_2 + H_2O`

  `SO_2 + NaOH \to NaHSO_3`

  `SO_2 + 2NaOH \to Na_2SO_3 + H_2O`

  `SO_3 + NaOH \to NaHSO_4`

  `SO_3 + 2NaOH \to Na_2SO_4 + H_2O`

  `CO_2 + NaOH \to NaHCO_3`

  `CO_2 + 2NaOH \to Na_2CO_3 + H_2O`

  \(\boxed{\text{LOVE TEAM}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )