Cho câu đậu H lai với cây 1 thu được toàn cây đậu hạt trơn.Cây H lai với cây 2 thu được 50% cây đậu hạt trơn. 50% cây đậu hạt nhăn . Cây H lai với cây

Question

Cho câu đậu H lai với cây 1 thu được toàn cây đậu hạt trơn.Cây H lai với cây 2 thu được 50% cây đậu hạt trơn. 50% cây đậu hạt nhăn . Cây H lai với cây 3 thu được 450 cây hạt trơn và 160 cây hạt nhăn. Biện luận tìm kiểu gen của các cây nói trên.
Giúp mik vs ak. Mik cảm ơn nhìu

in progress 0
Vivian 1 giờ 2021-09-08T13:45:25+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:46:36+00:00

  Cây H lai với cây 3 tạo 3 hạt trơn : 1 hạt nhăn 

  → Đây là tỉ lệ đặc trưng của phép lai giữa 2 cây dị hợp, hạt trơn > hạt nhăn

  Quy ước: A – hạt trơn, a – hạt nhăn

  Cây H và cây 3 có kiểu gen là Aa.

  Cây H Aa lai với cây 1 tạo 100%A_ → Cây 1 luôn tạo 100% giao tử A, cây này có kiểu gen là AA.

  Cây H lai với cây 2 tạo 50% aa = 50%a x 100%a → Cây 2 tạo giao tử là 100%a do đó có kiểu gen là aa.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )