Cho cây cà chua quả đỏ giao phấn với cà chua quả vàng thì F1 thu được toàn cà chua quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 122 cây đỏ: 40 cây quả vàng.

Question

Cho cây cà chua quả đỏ giao phấn với cà chua quả vàng thì F1 thu được toàn cà chua quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 122 cây đỏ: 40 cây quả vàng. Tiếp tục cho hai cây cà chua F2 giao phối với nhau. Hãy xác định kiểu gen và kiểu hình của hai cây cà chua đó trong các trường hợp sau:
a. Tỷ lệ phân li kiểu hình ở F3 là 3 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng.
b. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3 là 1 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng.

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-08T09:02:52+00:00 2 Answers 114 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T09:04:35+00:00

  Cho cây cà chua quả đỏ giao phấn với cà chua quả vàng thì F1 thu được toàn cà chua quả đỏ.Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 122 cây đỏ: 40 cây quả vàng. 

  F2 :

  Đỏ : vàng =3;1 suy ra đỏ trội so với vàng

  A : đỏ , a vàng 

  Suy ra F1 dị hợp Aa x Aa

  Tỷ lệ phân li kiểu hình ở F3 là 3 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng.

  Tiếp tục cho hai cây cà chua F2 giao phối với nhau.

  Tỷ lệ phân li kiểu hình ở F3 là 3 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng 

  Suy ra 2 cây F2 là : Aa    x Aa

  Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3 là 1 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng suy ra 2 cây F2 : Aa x aa

  0
  2021-10-08T09:04:35+00:00

  Đáp án:

  Cho cây cà chua quả đỏ giao phấn với cà chua quả vàng thì F1 thu được toàn cà chua quả đỏ.Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 122 cây đỏ: 40 cây quả vàng. 

  F2 :

  Đỏ : vàng =3;1 suy ra đỏ trội so với vàng

  A : đỏ , a vàng 

  Suy ra F1 dị hợp Aa x Aa

  Tỷ lệ phân li kiểu hình ở F3 là 3 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng.

  Tiếp tục cho hai cây cà chua F2 giao phối với nhau.

  Tỷ lệ phân li kiểu hình ở F3 là 3 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng 

  Suy ra 2 cây F2 là : Aa    x Aa

  Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3 là 1 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng suy ra 2 cây F2 : 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )