Cho chuỗi s in ra các ký tự xuất hiện trên 2 lần của xâu. Ct pascal giúp mình ạ. INP: aabccdde OUT: a c d

Question

Cho chuỗi s in ra các ký tự xuất hiện trên 2 lần của xâu. Ct pascal giúp mình ạ.
INP: aabccdde
OUT: a c d

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-07-20T18:57:20+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:59:16+00:00

  var stri: string; arr: array[‘A’..’z’] of byte; i: char; z: byte;
  begin
      write(‘Nhap chuoi dem: ‘);
      readln(stri);
      for i:=’A’ to ‘z’ do arr[i]:=0; 
      for z:=1 to length(stri) do inc(arr[stri[z]]);
      for i:=’A’ to ‘z’ do 
          if (arr[i]>=2) then write(i,’ ‘);
      readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )