Cho chương trình sau : S:=0 ; n:=0 ; while S<= 10 do begin n:=n+1 ; S:=S+n end ; Chương trình trên thực hiện câu lệnh nào ? Câu lệnh đó lặp lại câu

Question

Cho chương trình sau :
S:=0 ; n:=0 ;
while S<= 10 do begin n:=n+1 ; S:=S+n end ; Chương trình trên thực hiện câu lệnh nào ? Câu lệnh đó lặp lại câu lệnh nào ? Giúp mình với

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-07-20T14:17:13+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T14:18:21+00:00

  Chương trình trên thực hiện câu lệnh nào ? 

  `=>`chương trình trên thực hiện câu lệnh lặp

  Câu lệnh đó lặp lại câu lệnh nào ?

  `=>`câu lệnh lặp đó là câu lệnh lặp while…do…

  1
  2021-07-20T14:19:00+00:00

  Chương trình trên thực hiện câu lệnh lặp chưa biết trước là vòng lặp while…do…

  Chương trình trên giúp tính tổng cho đến khi S>10.

  S=0 (đúng): n=n+1=0+1=1;   S=S+n=0+1=1

  S=1 (đúng): n=n+1=1+1=2;   S=S+n=1+2=3

  S=3 (đúng): n=n+1=2+1=3;   S=S+n=3+3=6

  S=6 (đúng): n=n+1=3+1=4;   S=S+n=6+4=10

  S=10 (đúng): n=n+1=4+1=5;   S=S+n=10+5=15

  S=15 (sai): kết thúc

  Sau khi thực hiện xong đoạn chương trình: S=15, n=5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )