Cho con lắc lò xo có khối lượng 200g dao động đều hòa tần số 10 hz biên độ 10cm tại vị trí gia tốc 2m/s^2 .Tính động năng tại vi trí này

Question

Cho con lắc lò xo có khối lượng 200g dao động đều hòa tần số 10 hz biên độ 10cm tại vị trí gia tốc 2m/s^2 .Tính động năng tại vi trí này

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-08-06T22:08:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T22:09:21+00:00

  Đáp án:

  \({{\text{W}}_{d}}=4J\)

  Giải thích các bước giải:

   $m=0,2kg;f=10Hz;A=10cm;a=2m/{{s}^{2}}$

  vận tốc tại đó:

  \(\begin{align}
    & \dfrac{{{a}^{2}}}{{{\omega }^{4}}}+\dfrac{{{v}^{2}}}{{{\omega }^{2}}}={{A}^{2}} \\ 
   & \Leftrightarrow \dfrac{{{2}^{2}}}{{{(2\pi .10)}^{4}}}+\dfrac{{{v}^{2}}}{{{(2\pi .10)}^{2}}}=0,{{1}^{2}} \\ 
   & \Rightarrow {{v}^{2}}=40{{m}^{2}}/{{s}^{2}} \\ 
  \end{align}\)

  Cơ năng của vật: 
  \({{\text{W}}_{d}}=\dfrac{1}{2}.m.{{v}^{2}}=\dfrac{1}{2}.0,2.40=4J\)

  0
  2021-08-06T22:09:53+00:00

  Đáp án:

  `W_đ=3,9999J`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: `f=1/(2pi).sqrt(k/m)` `⇔10=1/(2pi).sqrt(k/(0,2))⇒k=800`$N/m$

  `a=-omega^2x⇔2=-(2pi.10)^2.x⇒x=-5.10^-4m`

  Động năng: `W_đ=W-W_t=1/2k(A^2-x^2)=1/2. 800.(0,1^2-(-5.10^-4)^2)=3,9999J`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )