Cho đa thức A(x)=3x^2-2mx-4 a.Tìm giá trị của m biết A(x) có 1 nghiệm bằng -2 b.Với m tìm được ở câu a.Tính A(-3),A(2/3) Nhanh nhé

Question

Cho đa thức A(x)=3x^2-2mx-4
a.Tìm giá trị của m biết A(x) có 1 nghiệm bằng -2
b.Với m tìm được ở câu a.Tính A(-3),A(2/3)
Nhanh nhé

in progress 0
Reese 1 năm 2021-08-28T02:00:15+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:01:28+00:00

  Đáp án:

  a) `m=-2`

  b) `A(-3)=11`

      `A(2/3)=0`

  Giải thích các bước giải:

  a)

  Thay `x=-2` vào `A(x)` ta được : `3.(-2)^2-2.m.(-2)-4=0`

  `to 12+4m-4=0`

  `to 4m=-8`

  `to m=-2`

  Vậy với `m=-2` thì `A(x)` có nghiệm là `-2`

  b)

  Với `m=-2` thì `A(x)=3x^2+4x-4`

  `A(-3)=3.(-3)^2+4.(-3)-4=11`

  `A(2/3)=3.(2/3)^2 + 4 . 2/3 – 4 = 4/3 + 8/3 – 4 = 0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )