Cho đa thức f(x)=ax^2 + bx + c chứng minh nếu f(0); f(1); f(-1); f(1/2) là các số nguyên thì a; b; c đều là số nguyên

Question

Cho đa thức f(x)=ax^2 + bx + c chứng minh nếu f(0); f(1); f(-1); f(1/2) là các số nguyên thì a; b; c đều là số nguyên

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-07-05T19:51:28+00:00 2 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T19:53:25+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  `+)f(0)∈ZZ⇒a.0^2+b.0+c∈ZZ⇒c∈ZZ(1)`

  `+)f(1)∈ZZ⇒a+b+c∈ZZ`

  `+) f(-1)∈ZZ⇒a-b+c∈ZZ`

  `+)f(\frac{1}{2})⇒\frac{a}{4}+\frac{b}{2}+c∈ZZ`

  Từ `(1)⇒a+b,a-b,\frac{a}{4}+\frac{b}{2}∈ZZ`

  Do đó:

  `+)(a+b)+(a-b)∈ZZ⇒2a=x∈ZZ`

  `+)(a+b)-(a-b)∈ZZ⇒2b∈ZZ⇒4b=2y∈ZZ`

  `+)\frac{a}{4}+\frac{b}{2}⇒frac{a+2b}{4}=\frac{2a+4b}{8}∈Z⇒2a+4b` chẵn

  `⇒x+2y` chẵn mà `2y` chẵn`⇒x` chẵn`⇒\frac{x}{2}∈ZZ⇒a∈ZZ(2)`

  Lại có `a+b∈ZZ⇒b∈ZZ(3)`

  Từ `(1)(2)(3)⇒`đpcm

  0
  2021-07-05T19:53:27+00:00

  `f(x)=ax^2+bx+c`

  Thay `x=0; x=1; x=-1; x=1/2` vào `f(x)` ta có:

  `f(0)=c` 

  `f(1)=a+b+c` (1)

  `f(-1)=a-b+c` (2)

  `f(1/2)=1/4a+1/2b+c`

  Do `f(0)` là số nguyên `-> c` nguyên (*)

  Từ (1)(2)`-> f(1)+f(-1)=2a+2c`

  Do `c` nguyên và `f(1);f(-1)` nguyên `->2 a` nguyên 

  Từ (1)(2)`-> f(1)-f(-1)=2b`

  Do `f(1);f(-1)` nguyên `-> 2b` nguyên 

  Đặt `2a=x; 2b=y` (`x;y ∈Z`)

  `-> a=x/2; b=y/2`

  Do `f(1/2)` và c nguyên `-> a+2b` nguyên

  Thay `a=x/2; b=y/2` vào `f(1/2)` ta có:

  ` 1/4. x/2+1/2. y/2`

  `=1/8x+1/4y`

  `=(x+2y)/8`

  `-> x+2y` chẵn

  Mà `2y` chẵn `-> x chẵn `-> x/2` nguyên `-> a` nguyên (**)

  `(1) -> a+b` nguyên

  `-> b` nguyên (***)

  Theo (*)(**)(***)`-> đpcm`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )