Cho đa thức: P(x)= 2x mũ 2-3x mũ 3+2-x mũ 2-x+3x mũ 3-2 và Q(x)=x-x mũ 2+x mũ 4+3x+5-x mũ 4+4x mũ 2. a. Hãy thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức

Question

Cho đa thức: P(x)= 2x mũ 2-3x mũ 3+2-x mũ 2-x+3x mũ 3-2 và Q(x)=x-x mũ 2+x mũ 4+3x+5-x mũ 4+4x mũ 2.
a. Hãy thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức P(x),Q(x) theo lũy thừa giảm dần của biến
b. Tính P(x)+Q(x)
c. Tìm đa thức M(x) để M(x)+P(x)-Q(x)=0

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-08-17T16:40:11+00:00 1 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T16:41:39+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `a)` `P(x)=2x^2-3x^3+2-x^2-x+3x^3-2` $\\$ `= x^2 – x` ( đã sắp xếp)

  `Q(x)=x-x^2+x^4+3x+5-x^4+4x^2=4x+3x^2+5` 

  Sắp xếp : `Q(x)=3x^2+4x+5`

  `b)` `P(x) + Q(x)=x^2-x+3x^2+4x+5=4x^2+3x+5`

  `c)` `M(x) + P(x) – Q(x)=0` $\\$ `=> M(x)+x^2-x-(3x^2+4x+5)=0` $\\$ `=> M(x)+x^2-x-3x^2-4x-5=0` $\\$ `=> M(x) – 2x^2 – 5x – 5 = 0` $\\$ `=> M(x) = 0 + 2x^2 + 5x + 5 = 2x^2+5x+5` 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )