cho đa thức P(x)=2xmũ2 -3x+1tính giá trị của đa thứ P(x) tại x=1 và x=-1/2

Question

cho đa thức P(x)=2xmũ2 -3x+1tính giá trị của đa thứ P(x) tại x=1 và x=-1/2

in progress 0
Ivy 3 tuần 2021-08-23T19:01:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:02:46+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `P(x)=2x^2-3x+1`

  `x=1->P(x)=2*1^2-3*1+1`

  `=2-3+1=(-1)+1=0`

  `x=-1/2->P(x)=2*(-1/2)^2-3*(-1/2)+1`

  `=2*1/4+3/2+1`

  `=1/2+3/2+1`

  `=2+1=3`

   

  0
  2021-08-23T19:03:14+00:00

  Đáp án:

  `P (x) = 2x^2 – 3x + 1`

  `text{Tại x = 1}`

  `⇔ P (1) = 2 . 1^2 – 3 . 1 + 1`

  `⇔ P (1) = 2 . 1 – 3 + 1`

  `⇔ P (1) = 2 – 3 + 1`

  `⇔ P (1) = -1 + 1`

  `⇔ P (1) = 0`

  `text{Tại}` `x = (-1)/2`

  `⇔ P ( (-1)/2) = 2 . (-1/2)^2 – 3 . (-1/2) + 1`

  `⇔ P ( (-1)/2) = 2 . 1/4 + 3/2 + 1`

  `⇔ P ( (-1)/2) = 1/2 + 3/2 + 1`

  `⇔ P ( (-1)/2) = 2 + 1`

  `⇔ P ( (-1)/2) = 3`

  `text{Vậy giá trị của P (x) tại x = 1 là 0, tại}` `x = (-1)/2` `text{là}` `3`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )