Cho dãy số 0; 2; 6 ;12;… 1) Tìm quy luật của dãy số và viết thêm 2 số hạng tiếp theo vào dãy trên. 2) Tính nhanh tổng 20 số hạng đầu tiên của dãy tr

Question

Cho dãy số 0; 2; 6 ;12;…
1) Tìm quy luật của dãy số và viết thêm 2 số hạng tiếp theo vào dãy trên.
2) Tính nhanh tổng 20 số hạng đầu tiên của dãy trên.

in progress 0
Ximena 2 năm 2021-08-22T14:44:16+00:00 2 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:45:43+00:00

  Đáp án:

   1,Quy luật:2=1.2

  6=2.3

  12=3.4

  20=4.5

  30=5.6

  20;30

  2,Ta thấy :
  Số hạng thứ nhất : 2 = 1 x ( 1 + 1 )
  Số hạng thứ 2: 6 = 2 x ( 2 + 1 )
  Số hạng thứ 3: 12 = 3 x ( 3 + 1 )
  Số hạng thứ 4: 20 = 4 x ( 4 + 1 )
  Số hạng thứ 5: 30 = 5 x ( 5 + 1 )

  Số hạng thứ 6:42=6.7

  Số hạng thứ 7:56=7.8

  Số hạng thứ 8:8.9=72

  Số hạng thứ 9:9.10=90

  Số hạng thứ 10:10.11=110

  Số hạng thứ 11:11.12=132

  Số hạng thứ 12:12.13=156

  Số hạng thứ 13:13.14=182

  Số hạng thứ 14:14.15=210

  Số hạng thứ 15:15.16=240

  Số hạng thứ 16:16.17=272

  Số hạng thứ 17:17.18=306

  Số hạng thứ 18:18.19=342

  Số hạng thứ 19:18.19=380

  Số hạng thứ 20:20.(20+1)=20.21=402

  tổng 20 số hạng đầu tiên là:

  110+132+156+182+210+240+272+306+342+380+402=2732

  ĐS:2732

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-22T14:45:50+00:00

  Đáp án :

  a, Quy luật của dãy số ;

  0 + 2 = 2

  2 + 4 = 6

  6 + 6 = 12 

  12 + 8 = 20

  20 + 10 = 30

  30 + 12 = 42

  42 + 14 = 56

  56 + 16 = 72

  72 + 18 = 90

  90 + 20 = 110

  110 + 22 = 132

  132 + 24 = 156

  156 + 26 = 182

  182 + 28 = 210

  210 + 30 = 240

  240 + 32 =272

  272 + 34 = 306

  306 + 36 = 342

  342 + 38 = 380

  380 + 40 = 420

  420 + 42 = 462

  462 + 44 = 506

  Tổng 20 số hạng đầu tiên của dãy trên là :

  0 + 2 + 6 + 12 + 20 + 30 + 42 + 56 +  72 + 90 +  110 +  132 + 156 +  182 + 210 + 240 + 272 + 306 + 342 + 380 = 2660 .

                        

  No copy .

  Active Activity

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )