Cho dd x gồm 0,5 mol NaOH và 0,25 mol Ba(OH)2 tác dụng với dd có chứa 0,15 mol Al2(SO4)3 thì thu được m gam kết tủa? tìm m

Question

Cho dd x gồm 0,5 mol NaOH và 0,25 mol Ba(OH)2 tác dụng với dd có chứa 0,15 mol Al2(SO4)3 thì thu được m gam kết tủa? tìm m

in progress 0
Anna 9 phút 2021-09-15T10:09:30+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:10:38+00:00

  $n_{OH^-}=0,5+0,25.2=1 mol$

  $n_{Ba^{2+}}=0,25 mol$

  $n_{Al^{3+}}=0,15.2=0,3 mol$

  $n_{SO_4^{2-}}=0,15.3=0,45 mol$

  $Ba^{2+}+SO_4^{2-}\to BaSO_4\downarrow$

  $\Rightarrow n_{BaSO_4}=n_{Ba^{2+}}=0,25 mol$

  $Al^{3+}+3OH^-\to Al(OH)_3\downarrow$

  $\Rightarrow n_{Al(OH)_3\text{bđ}}=0,3 mol$

  $n_{OH^-\text{dư}}=1-0,3.3=0,1 mol$

  $Al(OH)_3+OH^-\to [Al(OH)_4]^-$

  $\Rightarrow n_{Al(OH)_3\text{dư}}=0,3-0,1=0,2 mol$

  $\to m=0,2.78+0,25.233=73,85g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )