Cho diem A nam ngoai duong tron (O) . Từ A ve hai tiep tuyen AB , AC và cát tuyen ADE a) Cm: ABOC noi tiep va AB^2 = AD.AE b) Cm: OA vuong goc BC va D

Question

Cho diem A nam ngoai duong tron (O) . Từ A ve hai tiep tuyen AB , AC và cát tuyen ADE a) Cm: ABOC noi tiep va AB^2 = AD.AE b) Cm: OA vuong goc BC va DHOE noi tiep c) Từ D vẽ tiếp tuyen voi (O) cắt AB , AC tại M và N , OM và ON lần lượt cắt BC tại I và K.Cm: Chu vi tam giac AMN = 2AB và OD , NI , MK đồng quy tại 1 điểm

in progress 0
Margaret 3 ngày 2021-12-07T00:45:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T00:46:18+00:00

  Đáp án:

   `OD,MK,NI` đồng quy.

  Giải thích các bước giải:

  `c,` Ta có:

  `∠BOM=DOM`

  `∠NOC=∠NOD`

  `=>∠MON=(∠BOC)/2=(180^0-∠BAC)/2`

  `=>∠MBC=∠MOK`

  `=>∠OBMK` nội tiếp.

  Dễ chứng minh được: `∠MKO=90^0`

  `=>MK⊥ON`

  Tương tự chứng minh được: `NI⊥OM`

  Mà: `OD⊥OD`

  `=>O` là giao điểm của `3` đường cao.

  `=>OD,MK,NI` đồng quy.

  0
  2021-12-07T00:46:32+00:00

  a) Vì AB và AC là 2 tiếp tuyến của (O)

  => AB ⊥ OB và AC⊥ OC

  => OBA=90độ và OCA=90độ

  Trong tứ giác ABOC có:

  OBA + OCA=90độ +90độ =180độ

  => tứ giác ABOC nội tiếp

  Trong (O) có: 

  BED = 1/2sđ BD ( góc nội tiếp)

  ABD=1/2sđ BD( góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung)

  => BED=ABD=1/2sđ BD

  Xét ΔABE và ΔADB có: 

  BED=ABD

  A chung

  => ΔABE ~ ΔADB

  => AB/AD= AE/AB => AB^2 = AD.AE

  b) Ta có 2 tiếp tuyến AB và AC cắt nhau tại A

  => AB= AC và OA là phân giác BAC

  Vì AB= AC => Δ ABC cân tại A

  mà OA là phân giác BAC => OA đồng thời là đường cao => OA⊥BC

  Áp dụng hệ thức b^2 = a.b’ vào tam giác OAB ta có:

  AB^2=AH. OA và AB^2 = AD.AE

  => AH. OA= AD.AE

  => AH/ AE =AD/OA

  Xét ΔAHD, ΔAEO có:

  ∠OAE chung

  AH/ AE =AD/OA

  => ΔAHD ~  ΔAEO

  => ∠AHD= ∠AEO

  Ta có: ∠AHD + ∠OHD = 180độ mà ∠AHD= ∠AEO

  => ∠AEO+ ∠OHD = 180độ

  => DHOE nội tiếp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )