Cho điện trở R1 = 12 ôm và R2 = 24 ôm. a) Đặt vào 2 đầu mỗi điện trở cùng một hiệu điện thế U thì CĐDĐ qua mỗi điện trở có mối liên hệ như thế nào? b)

Question

Cho điện trở R1 = 12 ôm và R2 = 24 ôm.
a) Đặt vào 2 đầu mỗi điện trở cùng một hiệu điện thế U thì CĐDĐ qua mỗi điện trở có mối liên hệ như thế nào?
b) Cần phải đặt vào 2 đầu mỗi điện trở những hiệu điện thế bao nhiêu để CĐDĐ qua các điện trở đều bằng 2,5A ?

in progress 0
Piper 1 năm 2021-09-04T08:54:17+00:00 2 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T08:55:19+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{align}
    & a>{{I}_{1}}=2{{I}_{2}} \\ 
   & b>{{U}_{1}}=30V \\ 
   & U{}_{2}=60V \\ 
  \end{align}\)

  Giải thích các bước giải:

  \({{R}_{1}}=12\Omega ;{{R}_{2}}=24\Omega ;\)

  a> Đặt 2 đầu mỗi điện trở cùng 1 hiệu điện thế thì:
  \(U={{I}_{1}}.{{R}_{1}}={{I}_{2}}.{{R}_{2}}\Rightarrow \dfrac{{{I}_{1}}}{{{I}_{2}}}=\dfrac{{{R}_{2}}}{{{R}_{1}}}=\frac{24}{12}=2\Rightarrow {{I}_{1}}=2{{I}_{2}}\)

  b> mỗi điện trở có I=2,5A
  \(\left\{ \begin{align}
    & I=\dfrac{{{U}_{1}}}{{{R}_{1}}}\Rightarrow {{U}_{1}}=I.{{R}_{1}}=2,5.12=30V \\ 
   & I=\dfrac{{{U}_{2}}}{{{R}_{2}}}\Rightarrow {{U}_{2}}=I.{{R}_{2}}=2,5.24=60V \\ 
  \end{align} \right.\)

  0
  2021-09-04T08:55:32+00:00

  a) Vì 2 đầu mỗi điện trở có cùng một hiệu điện thế U, nên cường độ dòng điện và điện trở là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

  Ta có : I1/I2 = R2/R1

       Hay I1/I2 = 24/12 = 2 

   Vậy cường độ dòng điện qua mỗi điện trở có mối liên hệ là : I1 = 2.I2

  b) Ta có : I1=I2= 2,5A

  => U1 = I1.R1 hay U1 = 2,5.12 = 30 (ôm)
  => U2 = I2.R2 hay U2 = 2,5.24 = 60 (ôm)

  Vậy cần phải đặt vào hai đầu mỗi điện trở 

  R1, R2 lần lượt các hiệu điện thế là U1=30ôm và U2=60ôm thì cường độ dòng điện qua các điện trở đều bằng 2,5 A.

                       

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )