Cho đoạn chương trình: J:= 0; For i:= 1 to 5 do J:= j + i; Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến J bằng bao nhiêu?

Question

Cho đoạn chương trình: J:= 0; For i:= 1 to 5 do J:= j + i;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến J bằng bao nhiêu?

in progress 0
Alaia 5 tháng 2021-07-13T09:07:38+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T09:08:55+00:00

  J=0

  vòng lặp có số lần lặp là: 5-1+1=5 lần lặp

  mỗi lần lặp j tăng lên i, mỗi lần i tăng lên 1

  `=>` J=1+2+3+4+5

  `=>` J=15

  0
  2021-07-13T09:09:02+00:00

  đoạn chương trình trên thực hiện công việc tính tổng các số từ 1 đến 5 với giá trị ban đầu là 0.

  `->` j=0+1+2+3+4+5=15

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )