Cho đoạn thẳng AB=10 cm .Gọi M là trung điểm của AB . Lấy điểm O nằm giữa A và M sao cho AO = 3cm a ) Chứng tỏ rằng điểm M nằm giữa hai điểm O và B b

Question

Cho đoạn thẳng AB=10 cm .Gọi M là trung điểm của AB . Lấy điểm O nằm giữa A và M sao cho AO = 3cm
a ) Chứng tỏ rằng điểm M nằm giữa hai điểm O và B
b ) Tính độ dài đoạn thẳng OM và OB

in progress 0
Ayla 6 ngày 2021-12-03T23:09:31+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:10:35+00:00

  @Chi_

  $a)$ $M$ nằm giữa hai điểm $A$ và $B$ vì:

  $AM=MB=$ $\frac{AB}{2}$ $=10÷2=5$ (cm)

  $=>$ $OA<AM$ $(3cm<5cm)$ nên $O$ nằm giữa hai điểm còn lại.

  $b)$

  $O$ nằm giữa hai điểm $A$ và $M$ nên:

  Ta có: $AO+OM=AM$

  $3+OM=5$

  $OM=5-3=2 (cm)$

  Vậy $OM=2cm.$

  _____

  Điểm $M$ nằm giữa hai điểm $A$ và $B$ nên $M$ nằm giữa $O$ và $B$ nên:

  Ta có: $OM+MB=OB$

  $2+5=OB$

  $OB=2+5=7 (cm)$

  Vậy $OB=7cm.$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )