Cho đoạn thẳng AB=4cm . C nằm giữa A;B sao cho AC=1cm. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của AC ; CB a) Tính BC b) Tính PQ

Question

Cho đoạn thẳng AB=4cm . C nằm giữa A;B sao cho AC=1cm. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của AC ; CB
a) Tính BC
b) Tính PQ

in progress 0
Maya 1 tuần 2021-12-03T23:34:44+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:35:57+00:00

  a) Có C nằm giữa A và B ⇒ AC + CB = AB

  ⇔ BC = AB – AC 

  ⇔ BC = 4 – 1

  ⇔ BC = 3 (cm)

  b) Có P là trung điểm AC 

  ⇒ PC = AP = $\frac{AC}{2}$ 

  ⇔ PC = AP = $\frac{1}{2}$ (cm)

  Có Q là trung điểm CB 

  ⇒ CQ = QB = $\frac{BC}{2}$

  ⇔ CQ = QB = $\frac{3}{2}$ (cm)

  Có C nằm giữa A, B (1)

  P là trung điểm AC ⇒ P nằm giữa A, C (2)

  Q là trung điểm CB ⇒ Q nằm giữa C, B (3)

  Từ (1) (2) (3) ⇒ C nằm giữa P và Q 

  ⇔ PC + CQ = PQ 

  ⇔ PQ = $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{2}$

  ⇔ PQ = $\frac{4}{2}$ = 2 (cm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )